BANAAG AT SIKAT BUONG KWENTO PDF

Basahin ang buod ng Banaag at Sikat. Buod Si Delfin ay isang sosyalista, samantalang si Felipe ay isa namang anarkista. Bilang sosyalista, naniniwala at hinahangad ni Delfin na mapalaganap ang kaisipang sosyalismo sa lipunan, kung saan ang mga mamamayan ang may higit na karapatan sa lahat ng mga gawaing pangangalakal, pag-aari, at mga gawaing pambansa. Bagaman isang mahirap na mag-aaral ng abogasya at nagtatrabaho bilang manunulat sa isang pahayagan, matindi ang paniniwala ni Delfin na matatamo lamang ang isang lipunang makamaralita sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, isang pakikibakang hindi nababahiran ng pagdanak ng dugo. Si Felipe naman na may adhikaing anarkismo ay naniniwala sa marahas na pagbuwag sa mga namamayaning kapangyarihan at kalupitan ng mga mayayamang mayroong lupa. Ibig niyang pawiin ang mga abusadong may kapangyarihan na naghahari sa lipunan.

Author:Bralmaran Dilkree
Country:Colombia
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):28 December 2012
Pages:89
PDF File Size:8.86 Mb
ePub File Size:16.69 Mb
ISBN:796-5-55906-924-5
Downloads:7472
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TellBasahin ang buod ng Banaag at Sikat. Buod Si Delfin ay isang sosyalista, samantalang si Felipe ay isa namang anarkista. Bilang sosyalista, naniniwala at hinahangad ni Delfin na mapalaganap ang kaisipang sosyalismo sa lipunan, kung saan ang mga mamamayan ang may higit na karapatan sa lahat ng mga gawaing pangangalakal, pag-aari, at mga gawaing pambansa.

Bagaman isang mahirap na mag-aaral ng abogasya at nagtatrabaho bilang manunulat sa isang pahayagan, matindi ang paniniwala ni Delfin na matatamo lamang ang isang lipunang makamaralita sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, isang pakikibakang hindi nababahiran ng pagdanak ng dugo. Si Felipe naman na may adhikaing anarkismo ay naniniwala sa marahas na pagbuwag sa mga namamayaning kapangyarihan at kalupitan ng mga mayayamang mayroong lupa.

Ibig niyang pawiin ang mga abusadong may kapangyarihan na naghahari sa lipunan. Bagaman anak ng isang mayamang pinuno ng isang bayan, kinamumuhinan ni Felipe ang mga gawi at karahasan ng kaniyang ama. Mas mamarapatin niyang magkaroon ng pagkakapantay ang lahat ng uri ng mga mamamayan. Walang pagkakaiba ang mga mahihirap at ang mga mayayaman, ang kaniyang tugon. Dahil nga sa pagkamuhi sa nakagisnang buhay bilang mayaman at anak ng isang marahas na may-salapi, nilisan ni Felipe ang tahanan ng kaniyang ama para mamuhay bilang kaisa ng mga maralita.

Iniwan niya ang marangyang pamumuhay upang makasama ang mga karaniwang uri ng mga mamamayan ng lipunan. Nakitira si Felipe sa tahanan ng isang amain sa kumpil sa Maynila. Basahin: Ibong Adarna Subalit kinamuhian din niya ang ama na si Don Ramon dahil wala itong pinagkaiba sa kaniyang ama.

Isa ring mayaman at malupit sa mga tauhan nito. Umibig si Felipe kay Tentay, isang babaeng mahirap subalit may dangal. Pinilit si Felipe ng kaniyang ama na magbalik sa kanilang kabahayan sa bayan ng Silangan, ngunit napalayas lamang dahil sa pagtuturo ni Felipe sa mga tauhang magbubukid at utusan sa bahay ng kanilang mga likas na karapatan bilang tao.

May tatlong anak si Don Ramon, at inibig ni Delfin ang isa sa mga ito. Nang magbunga at magdalang tao si Meni, itinakwil ito ni Don Ramon. Sumama si Meni sa kasintahang si Delfin at namuhay bilang isang mahirap. Dahil sa ginawang ito ni Meni, nilisan ni Don Ramon ang bansang Pilipinas, kasama ang isang tinatangkilik at kinakasamang katulong sa bahay.

Si Ruperto, ang dating nawawalang kapatid ni Tentay, ang nagbunyag ng dahilan kung bakit pinaslang si Don Ramon, yun ay ang kalupitan nito sa kaniyang mga utusan. Nagtapos ang nobela sa pagpapaiwan nina Felipe at Delfin sa may puntod ni Don Ramon.

Pinagusapan nila ang kanilang mga adhikain, paniniwala at paninindigang panlipunan. Nang naglaon ay nilisan nila ang libingan na sinasalubong ang kadiliman at kailaliman ng gabi. Marapat na basahin pa rin ang buong aklat na isinulat ni Lope K. Santos upang mas maintindihan ang kwento at huwag gawing basehan ang buod ng Banaag at Sikat.

DEBIAN SCANIMAGE PDF

Banaag at Sikat : Nobelang Tagalog

Dikree Banaag at Sikat It is about Delfin and his love for the daughter of a rich landlord. This novel is widely considered a landmark in Philippine literature for being the first Tagalog novel to treat of romance, familial conflicts and the socioeconomic issues of the day, from the viewpoint of a writer with an emergent socialist consciousness. In a situation of fluid statics, the net upward buoyancy force is equal to the magnitude of the weight of fluid displaced by the body. Essays Aral banaag ng kwento at sikat sa. Stress is reasonably equivalent to pressure and both are expressed in the same units bnaaag measurement. He wants to dispel the abusive members of society who rule society. Collection 10 — Photographs.

BS EN 12811-1 PDF

Buod ng Banaag at Sikat

Buod: Ang buod ng kasaysayan ng Banaag at Sikat ay lumiligid sa mga adhikain at paninindigan ng dalawang magkaibigang sina Felipe at Delfin. Si Felipe ay anak ng isang mayamang presidente ng isang bayan sa Silangan. Dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga paraan ng pagpapayaman ng kanyang ama at sa kalupitan nito sa mga maralitang kasama sa bukid at sa mga utusan sa bahay ay tinalikdan niya ang kanilang kayamanan, pumasok na manggagawa sa isang palimbagan, at nanligaw sa isang maralita ngunit marangal na dalaga, si Tentay. Ang mga paraan ni Don Ramon sa pagpapayaman, ang kanyang mababang pagtingin sa mahihirap at ang pag-api niya sa mga pinamumunuan ay nakapagpalubha sa pagkamuhi ni Felipe sa lahat ng mayayaman at nagpapatibay sa kanyang pagiging anarkista. Subalit itinuro niya sa mga kasama sa bukid at sa mga katulong sa bahay ang kanilang karapatan.

Related Articles