DOCUMENTA ROMANIAE HISTORICA PDF

Отвъддунавска България. Там в продължение на векове са живели българи, но за съжаление нашата историография някак забравя да говори за тях. Техният бит, съградените от тях градове, църкви, паметници са слабо познати. С тази и с подобни статии ние целим да популяризираме този момент от историята. Урбанизацията в отвъддунавските земи, случила се през XIV-XV век, по своя характер е комплексен процес със свои собствени местни специфики, като водещ фактор в неговите начални етапи е икономиката.

Author:Tekinos Kataur
Country:Turks & Caicos Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):23 February 2015
Pages:180
PDF File Size:7.5 Mb
ePub File Size:19.74 Mb
ISBN:980-5-80381-498-1
Downloads:7229
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NikozilDe asemenea, trebuie remarcatil dintru inceput varietatea tipologicd a Mscrisurilor din acest volum, care cuprind, practic, toctte cate goriile diplomatice ale vremii, de lct simplul zapis de vanzare-cumpeirare pand la privilegiul domnesc.

Dupd forma de peistrare a celor de acte din volum, se cuvine a consenzna aici ftiptul cei majoritatea lor sunt editare dupd originale peste de documente, dintre care romiinesti si peste 90 slavone patru dintre ele prin intennediul unor fotocopii , aproape 60 dupd copii 55 romanesti si 4 slavone , 30 dupd traducen i vechi 24 romanesti, 4 germane si cloud rusesti , aproape 80 dupd rezumate 72 romanesti, 6 germane si un rezumat grecesc , 18 dupei nzentiuni romanesti si 44 dupe" editii anterioare.

Piesele arhivistice editare in acest volum se pitstreazei la Biblioteca Academiei Romcine de acte, din care din fondul Documente istorice, flat in prezent la Arh. Bucuresti, 5 din fondul Manuscrise si 5 din cel de Fotocopii , Arh.

Iasi de acte , Arh. Suceava si Muzeul Brukenthal-Sibiu cate 7 acte , Arh. Mehedinti, Drobeta-Turnu Severin 4 acte , Arh.

Neamt Picttra Neamt, Arh. Bacdu, Arh. Lipsesc din aceastd enumerare doar 23 de documente, reproduse de noi dupd publicatii anterioare, deoarece nu se mai cunoafte astdzi locul lor de peistrare sau, In cazul In care acesta este cunoscut, fonnele arhivistice sub care ele se conservd sunt inferioare celor publicate sau nu au putut fi verificate de editorii volumului ca In cazul Arhivei din Cernduti sau al celei a Institutului de Istorie din Sankt-Petersburg.

Xenopole Ia0, tom. XXVI , partea I, p. Micel enciclopedie, vol. I, Bucureqti, Editura Enciclopedia , p. Xenopole, Jai, tom. X , p. XI , p. VIII www. Cele aproape de copii de mai sus au fost colationate In cadrul colectivului de lucru de la D. Panaitescu, C. Cihodaru fi D. Moldova, vol. IX repertoriere arhivisticd a documentelor, inceputd impreund cu colegul Leon. Xenopol", cu colaborarea colegului Nistor Ciocan, editorii volumului de fate " au purces la transcrierea, colationarea fi prelucrarea tuturor documentelor din anii dupd noile norme de editare stabilite de Comitetul de coordonare a colectiei D.

Recolationarea in acest fel a tuturor actelor din prezentul volum a asigurat o unitate normativd doar In cazul textelor slavone editate in seria A din incoaceg. Deocarndard, In acest volum, care, dupd cum am ardtat, a fost demult incheiat, transcrierea textelor romanefti a unnat regulile stabilite pentru intreaga colegie, amendate insd prin folosirea para ntezelor rotunde la stabilirea fizionomiei lexicale reale fi a celor unghiulare, In cazul interventiei editorilor In text pentru intregirea acestuia, marcarea omisiunilor sau corec- tarea erorilor; parantezele din textele reproduse dupd editii anterioare, fie slavone, fie romeinevi, au fost adaptate aceluiayi principiu fi insotite, dupd caz, de note.

Pentru tnaturarea efectelor unora din impetfectiunile fonetice ale normelor de transcriere a textelor romlinevi, am reprodus la sfarfitul volu- mului fotocopiile tuturor originalelor romemeoi ce ne-au fost accesibile, inlesnind asYel cerceteitorului interesat o cunoaoere adecvatd a realiteitii textologice din epocd. In acelayi scop a fost necesard i sporirea numilrului fotocopiilor dupd originale slavone ateita timp cat mutatiile din activitatea cancelariei domnayti din secolul al XVII-lea ajung plind la scrierea propriu- zisd, In care ligaturile suprascrierile abunclii, generalizeindu-se omisiunea 6 Vezi Introducerea de la D.

V qi urm. VIII qi urm. A, vol. II, Prefag p. VDT, qi vol. DI, Prefata p. XV , fasc. Ursu, Din nou despre interpretarea grafiei chirilice mind nefti,In Limba rominr, an. XXV , nr. I , Bucure0, Editura Academiei Rornine, , p.

X ierurilor; din acest ultim motiv, ele nu au mai fost completate in acest volum ca la actele din secolele anterioare. Schimbarile intervenite in diplomatica referitoare la veacul al XVII-lea reclama de la sine o abordare editoriald diferentiatei, care, din peicate, nu este posibild dec. Toate aceste ekmente, ca fi cele din notele tergale, sunt tnregistrate in chip firesc si In Indici. Toate dateirile mai vechi au fost reveizute si confruntate cu informatiile noi din acest volum, ceca ce a dus la schimbarea a o sutei dintre ele!

In acelayi mod au fost puse de acord cu aceste informatii fi datele actelor cdrora le lip. Ortografia fi punctuatia volumului apartin editorilor i urmeaza regulile ciliate tn uz la data definitivarii lui pentru tipar. Volumul de fatd a fost tntocmit de cei doi editori in cadrul sectorului de istorie medievala al Institutului de Istorie A. Xenopol" la , unde au fost pldnuite cu multi ani In urmei intreaga serie de volume D. Caprop, Bucure0i, Editura Academiei Romine, , p.

CTE HE3 PDF

A, 1, Documenta Romaniae Historica, Moldova, 1384-1448

Fegore Create lists, bibliographies and reviews: Close mobile search navigation Article navigation. Your histoica has been recorded. If you originally registered with a username please use that to sign in. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study.

DESCRIPCION DE LA CINEMATICA DEL TRAUMA PDF

Decretul de la Turda

.

DVOJNIK DOSTOIEVSKI PDF

DOCUMENTA ROMANIAE HISTORICA. TRANSILVANIA, VOLUMUL XIV

.

ASKEP ASAM URAT PADA LANSIA PDF

Documenta Romaniae Historica. Seria B. Ţara Românească.

.

Related Articles