EEN THEORIE VAN DE PRESENTIE PDF

De kwalificatie van de publicaties Presentie Andries Baart houdt zich intensief bezig met presentie. De inzet van de presentie-beoefening is de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar geborgenheid. Maar ook daarbuiten, zeker ook in de humanistische traditie, zijn daartoe sterke aanzetten te vinden. De presentie-beoefening richt zich op professionals in en buiten de kerken en levensbeschouwelijke organisaties maar zeker ook op vrijwillig st ers.

Author:Nilabar Vudobei
Country:Germany
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):28 March 2014
Pages:219
PDF File Size:20.52 Mb
ePub File Size:7.24 Mb
ISBN:698-7-66147-948-7
Downloads:99393
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJoranPagina 1 van 6 Auteur: Prof. Baart Het boek dat ik schreef op basis van langdurig onderzoek naar de praktijk van pastores in achterstandsbuurten Een theorie van de presentie, verder TP , gaat om te beginnen precies over de zaken waarover iedereen denkt dat het gaat: over armoede, achterstandsbuurten, marginale mensen, leefwereldaansluiting, geweld en eenzaamheid, en het werk van buurtpastoraat daar. Hun werk wijkt nogal af van wat we gewoonlijk zien, zowel in het pastoraat als in het welzijnswerk en de zorg, vooral doordat deze pastores radicaal meeleven met de zwakste buurtbewoners.

Hoe zij dat doen en hoe dat in zijn werk gaat, wat er de betekenis van is en waartoe het leidt, heb ik gepoogd te achterhalen en met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te beschrijven en op het scherpst van de snede te interpreteren.

Dat resulteert in een theorie die nauwelijks brede analyses biedt van sociale problemen zoals marginaliteit, multi-culturaliteit, gebrekkige sociale cohesie, armoede , maar des te meer van het optreden van beroepskrachten die zich met liefde en aandacht betrekken op degenen die onder zulke problemen lijden. In dat opzicht wijkt de presentietheorie af van wat we gewoonlijk zien: ze concentreert zich meer op wat men feitelijk doet dan op wat men pretendeert, meer op de ervaren betekenis van het professionele aanbod dan op de ideologie van de werksoort.

Het is nuttig om enkele methodische kenmerken van die presentiebenadering, zoals we die in ons onderzoek achterhaald hebben, op een rijtje te zetten. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn ze in een paar groepen gerubriceerd zie Tabel, aan het slot van paragraaf 1.

Maar het geldt ook in overdrachtelijke zin: het werk is niet onder de theoretische, theologische, ideologische pannen. De presentiebeoefenaar leidt een zwervend bestaan, werkt vanaf de stoep, tamelijk onbeschermd dus. De presentiebeoefenaar is ongehaast en houdt zich vrijelijk op in het leefmilieu van de betrokkenen, is gemakkelijk aan te klampen. Het ritme van werken is afgestemd op het leefritme van de anderen: soms is dat traag, soms buiten loket-uren, soms razendsnel en urgent, soms repetitief en iteratief, vaak instabiel en redelijk onvoorspelbaar.

Bovendien hebben presentiebeoefenaren in de regel langdurige contacten. Openheid, domeinoverschrijding, brede inzetbaarheid, doen wat de hand vindt te doen: dat zijn trefwoorden. Een ander: gespecialiseerd in het ongespecialiseerde, en dat is vergeleken met het reguliere welzijnswerk hoogst bijzonder. De betrokkenen hoeven de aandacht en hartelijkheid van de presentiebeoefenaar niet te verdienen, ze zijn ook niet aan formele voorwaarden gebonden en kunnen het trouwens ook niet gemakkelijk verbruien.

De presentiebeoefenaar is er onvoorwaardelijk. Het valt op dat presentiebeoefenaren vaak met opvallend grote eenheden werken: hele families, straten, geschiedenissen, probleemcomplexen, verhaalvertakkingen enz.

Alles behalve verkokerd! Daarbij behoort het kenmerk dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met de zaken, de verhalen en de sociale structuren zoals ze zich voordoen organiciteit. De presentie-beoefenaar deelt in het leven van de betrokkenen. Bovendien staat niet de jacht op problemen voorop, maar het vinden van een bevredigende verhouding tot het leven. Deze verworteling in het geleefde leven mondt uit in een ander kenmerk: de presentiebeoefening oogt vaak heel alledaags, bedient zich ook van alledaagse omgangs- en werkvormen, werkplekken en werkrollen, van gewone taal, kleine, doodgewone aanleidingen en aangrijpingspunten.

Denk vooral niet aan zware hulpverlenende gesprekken, maar eerder aan met elkaar optrekken en daar doorheen ernstige zaken aansnijden: afgrijselijke kindermishandeling ter sprake krijgen onder een patatje. Trouw is een trefwoord, net als de beeldspraak van de familiale betrekking. Doelen liggen niet vast, zeker niet tevoren; we spreken eerder van een doelrichting.

De presentiebeoefenaar heeft een open agenda die de ander mag invullen; vaak letterlijk! Open is ook de benadering van de anderen: niet weten, je laten verrassen, je oordeel en handelen opschorten, de geleefde betekenis van het leven goed tot je door laten dringen dus jezelf openstellen.

De sturing van het werk is dus ook problematisch: reflectief, zonder vaste patronen, zonder een legitimatie vooraf, zonder veilige regels of een beschermende professionele status. Je moet het toch vooral van jezelf hebben introspectie.

Het blijkt vooral betekenisvol voor mensen die maatschappelijk uitgestoten, sociaal overbodig heten, wier verhaal, leed, leven anderen nauwelijks interesseert en die gemist kunnen worden als kiespijn. Juist die mensen worden door presentiebeoefenaren uitgekozen, gevonden, gesterkt, opgenomen in een sociaal weefsel, erkend.

Doordat de presentiebeoefenaar zich nauwgezet positioneert in het netwerk van de reguliere zorg en het welzijnswerk, vormt deze vaak een goed bruggenhoofd. Methodische kenmerken geclusterd.

BATTLETECH TECHNICAL READOUT 3039 PDF

EEN THEORIE VAN DE PRESENTIE PDF

JoJok Ren this article, the authors present the care-ethical theory of presence of Andries Baart and the practice of presence out of which this theory was developed. Without empirical research, ethics of care would not be able persentie do justice to the complexity, dynamics and emergent nature of care presentis and to the perspective and knowledge of vulnerable and suffering human beings and their relatives. In this article, the authors claim that the practice of presence is relevant to all care, help and support in the fields of health sen and social work and not only to pastoral care or care for residents of deprived urban neighbourhoods. In this paper, we offer a proposition regarding the methodology of qualitative inquiry in ethics of care, and a standard against which its quality and rigor can be evaluated.

JCPENNY INTIMATES PDF

Wat is Presentie? Presentie in 10 minuten In een kort filmpje vertelt Andries Baart in een notendop waar het om draait bij presentie. Klik hier om het filmpje te bekijken. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.

DIALOGISME ET POLYPHONIE PDF

.

Related Articles