FRANCISC DEAK CONTRACTE SPECIALE PDF

Kall Las-ne numrul tu de telefon i i vom trimite link-ul de download. To see what your friends thought of this book, please sign up. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. Want to Read Currently Reading Read. Francisc Deak, Tratat de drept succesoral.

Author:Gubei Migis
Country:Malawi
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):23 March 2010
Pages:206
PDF File Size:3.68 Mb
ePub File Size:13.86 Mb
ISBN:406-5-81947-891-8
Downloads:14678
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VozilkreeNctiunea si caracterele juridice ale contractului de va nza re-c 1I m para re 1. Vanzarea-eurnpararea este un contract prin care una dintrc. All Beck. Il din Titlul II al O. Stoica, Drept civil. Drepturile rea! Humanitas, Bucuresti, , p. Pop, L. Harosa, Drept civil Drepturile reate principale, Ed.

Universul Juridic, Bucure. Of nr. Or nr. Potrivit art. Il alin. Pentru contractu I de cesiune de brevet de inventie, VI.. Petrescu, - L. RPopescll, R. Caractere juridice. Dupa cum rezulta din definitia contractului, vanzarea este un contract sinalagmatic bilateral , cu titlu oneros, comutativ, consensual si translativ de proprietate. Vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vandut 9 sa garallteze pe G.!.!!

Editura Uuiversul Juridic, Bucuresti, , nr. Dreptul real de servitute poate f Insrrainat, dar nurnai irnpreuna cu fondul al caru i accesoriu este.

In ceea ce priveste dreptul real de uzufruct spre deosebire de solutia consacrata prin art. J nefiind posiblla" c. Statescu, C. Birsan, Drept civil. Drepturile reale, Un iversitatea din B ucuresti, , p.

Birsan, M. Drepturile reale, Edit. I; I. Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate. Editura Actami, ,. Birsan, Drept civil, Drepturile reate principale, p. Harosa, op. Rezulta ca, in cazul ccdari: dreptului de uzufruct, uzufructuarul ramane titularul dreplului real, transrnitandu-se - asemanator locatiunii arendarii - numai folosinta dreptului.. Totusi, pentru deosebirea dintre sublocatiune si ccsiunea contractului de locauune, vz Fr. Deak, Tratat de drept civil Contracte speciale, Ed.

Universul Juridic, Bucuresti, 1, cap. II I, nr. Vanzarea este un contract cu titlu oneros. Vanzatorul urmareste sa primeasca pretul ca un contraechivalent al prestatiei sale, iar cumparatorul urrnareste sa prirneasca bunul cumparat in schimbul pretului, 2.

Vanzarea este un contract comutativ, deoarece existenta. Numai in mod exceptional contractu! Deci vanzarea nu este un contract solemn si nici real. Prin exceptie de la principiul consensualisrnului, in cazurile special prevazute de lege vanzarea devine Lin contract solemn. De exernpl u, terenu ri Ie - indiferent ca sunt situate In intravilanul ori extravilanul localitatilor si indiferent de destinatia sau de intinderea!

A 11, Buc. Pop, Drept civil. Teoria generald a obligatiilor, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, , p. Pentru 0 solurie gresita vz. TMB, s. Chirica, Consecuuele modiftcdnlor legislative post-revolutionare asupra circulatiei imobilelor proprietate particulard, Oreptul nr. Subiectele dreptului civil, Bucuresti, , p si ; E. Lupan, M. Rachita, O. Popescu, Drept civil. Cluj-Napoca, , p. Stoica, FJ. A Balas, Executarea siliu: a antecontractelor de instriunare 1 imobilelor In condqiile abrogarii art.

Legea nr. Pentru conditiile speciale de cumparare de bunuri platite din fondurile pub 1 ice, vz.. OUG nr. Bucuresti, s. Tot astfel, s-a staruat ca, "In baza conlractului de vanzarecumparare sub semnaurra privata, sernnat conform art. I C. J , nr. I Peutru amanunte vz. Chirica, loc. Chelaru, Uncle aspecte in legatmi; Gil circulauajuridicii a terenurilor proprietate privata, In Dreptul nr. Alunaru, foccil..

Nicolae, Legea nr. Chirica, Drept civil. Contracte spectate, Ed. Lumina Lex, Buc. Adaugam ca nurnai 0 asernenea solurie asigura pe depliu dreptul cetatenilor straini si apatrizilor de a dobandi consuuctii in proprietate, Constitutia interzicandu-le acestora, in principiu, dear dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor vz.

In legatura ell forma contractulu i de vanzare-cumparare, mai precizarn cit dad necesitatea unci anumite forme de ex. Z, , p. Mihai, inlegttilirii cn lntgiile privind instrainarea autovehicnlelorproprietate personalo. In RRD nr. Deak, SL Carpenaru, Contracte civile. Chi rica, Drept civil. Contracte speciale, Ed.. Safia-Romano, Contracte civile, Ed. Grafix, lasi, , vol. Tudorachc, Executarea daunelor cominatorii, in Dreptul nr.

La instrainarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligatia de a transmite doband itorulu i cartea de identitate a veh icululu i" art, Dupa cum rezulta din textul citat, mentionarea cumparatorului in cartea de identitate are ca efect numai ate stare a dobandirii I Yz. TS, s.

OG nr. Vanzarea-cumpararea este un contract translativ deproprielqf Aceasta II1Seamn8. In acest sens, art. Atunci cand a fost dovedita cauza straina, vanzatorul va suporta riscurile numai daca a fast pus in intarziere cu privire la executarea obligatiei de a preda lucrul vandut art. In caz contrar, va raspunde pentru neexecutarea obligatiei asurnate. Intrucat prin individualizare se produce transferul proprietatii la care s-a obligat reglernentare in materie, vz.

Babiuc, Riscurile contractuale in vallzarea comerciald internationald, Edit. I Pentru ipoteza vanzani lucrului altuia vz.

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT POORNIMA M CHARANTIMATH PDF

Francisc Deak

.

LEARNING SIMUL8 THE COMPLETE GUIDE PDF

F. Deak Vol 1- Contracte Speciale

.

HP IPAQ 910C BUSINESS MESSENGER PDF

Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. II

.

Related Articles