JUNG OVJEK I NJEGOVI SIMBOLI PDF

Shaktit Jung clearly identifies himself with the spirit of German Volkstumsbewegung knjuge this period and well into the s and s, until the horrors of Jun finally compelled him to reframe these neopagan metaphors in a negative light in his essay on Wotan. Carl gustav jung ovjek njegovi simboli pdf download. Shortly thereafter, Jung again traveled to the United States and knjigw the Fordham University lectures, a six-week series, which were published as The Theory of Psychoanalysis Oxford University Press, Cognitive behavioral therapy Cognitive therapy Compassion-focused therapy Dialectical behavior therapy Rational emotive behavior therapy Clinical behavior analysis Acceptance and commitment therapy Functional analytic psychotherapy List. He added a stone, which he had painted into upper and lower halves, and hid the case in the attic. Carl gustav jung dinamika nesvjesnog pdf download.

Author:Mausar Duhn
Country:China
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):26 June 2004
Pages:45
PDF File Size:6.17 Mb
ePub File Size:4.35 Mb
ISBN:164-8-35789-333-7
Downloads:92675
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrolkreePodrijetlo ove knjige dovoljno je neobino da bude zanimljivo, a izravno je povezano s njezinim sadrajem i nakanom. Zato mi dopustite ispriati kako je nastala. Jednoga proljetnog dana Intervju je trebao biti dubinski. U ono vrijeme znao sam malo to o Jungu i njegovu djelu, i smjesta sam pohitao njegovoj prekrasnoj kui kraj jezera blizu Ziiricha, da ga upoznam.

To je bio poetak prijateljstva koje je meni mnogo zna- ilo, a nadam se da je i Jungu podarilo neku radost u posljednjim godinama njegova ivota.

O televizijskom intervjuu ne kanim rei nita vie u ovoj ispovijesti, doli to da se drao uspjelim i da je ova knjiga, zahvaljujui udnoj podudarnosti dogaaja, konani plod tog uspjeha. Jedan od ljudi koji su vidjeli Junga na ekranu bio je Wolfgang Foges, direktor izdavake kue Aldus. Fogesa je od djetinjstva, kad je ivio blizu Freudovih u Beu, silno zanimao razvoj moderne psihologije.

I sluajui to Jung pria o svom ivotu i radu i mislima, Fogesu je odjednom sinulo kako je teta to Jung nije nikada uspio ovladati javnou, to se svagda dralo da je preteak za puko tivo, dok su ope zasade Freudova djela dobro poznate svim obrazovanim itateljima diljem Zapada. Foges je zapravo tvorac ovjeka i njegovih simbola. Osjetivi pred TV-ekranom da izmeu 9 Junga i mene postoje srdani osobni odnosi, upitao me da li bih mu pripomogao nagovoriti Junga da iznese neke svoje vanije i temeljne misli u jeziku i opsegu koji bi bili shvatljivi i zanimljivi nestrunom odraslom itaocu.

Tu sam zamisao objeruke prihvatio i ponovno se uputio u Ziirich, siguran da u moi uvjeriti Junga u vrijednost i vanost takva djela. Jung me sluao u svom vrtu gotovo dva sata, a da me nije prekidao; zatim je odgovorio odrino. To je izustio na najbolji mogui nain, ali vrlo odluno; govorio je kako se nikada nije trudio prikazati svoje djelo u opeshvatljivu obliku i kako nije siguran da bi to sad mogao uspjeno izvesti; da je on, uostalom, i star, i poprilino umoran, i da nije sposoban preuzeti tako dugotrajnu obvezu, s kojom je povezano toliko njegovih dvojbi.

Svi e se Jungovi prijatelji suglasiti sa mnom daje on bio gotovo nepopustljiv u svojoj odlunosti. Briljivo bi i bez urbe odvagnuo neki problem, a kad bi odgovorio obino je to bilo konano. Ja sam se vratio u London znatno razoaran, ali uvjeren daje Jungov odrini odgovor dokrajio tu stvar. Tako bi to i bilo da se nisu uplela dva nepredviena initelja. Jedan je od njih bila upornost kojom je Foges neodstupno tvrdio da s Jungom treba jo jednom razgovarati prije negoli se prihvati poraz.

Drugo je dogaaj koji me i sada jo osupne kad ga se prisjetim. Kao to rekoh, televizijski se program drao uspjelim. Jungu je pribavio mnotvo pisama svakovrsne eljadi, meu kojom je bilo i podosta ljudi bez medicinskoga ili psiholokog obrazovanja, a sve ih je bila opinila dojmljiva pojava, duhovitost i skromnost tog velikana koji je, promatrajui ivot i ljudsku osobnost, zapazio neto to im moe pomoi.

I Jung je bio vrlo zadovoljan, ali ne jednostavno pristizanjem pisama ta on je svagda primao mnotvo pisama , nego time to su ih pisali ljudi koji obino nisu bili u doticaju s njim. Ba u to vrijeme sanjao je san koji je bio silno vaan za nj. A itajui ovu knjigu shvatit ete koliko to moe biti vano. Sanjao je kako stoji umjesto da sjedi u svom kabinetu i razgovara s istaknutim lijenicima i psihijatrima koji su dolazili k njemu iz itava svijeta kako stoji na javnom mjestu i obraa se mnotvu ljudi koji su ga sluali napetom pozornou i razumjeli su to im govori Kad je tjedan-dva kasnije Foges ponovno zamolio Junga da se lati nove knjige, koja ne bi bila namijenjena klinikoj ili filozofskoj podui nego ljudima s ulice, Jung se dao sklonuti.

Postavio je dva uvjeta. Prvo, da knjiga ne bude samo njegovo djelo, nego plod zajednikog truda njegova i grupe njegovih najbliih sljedbenika, preko kojih je nastojao ovjekovjeiti svoje metode i svoje uenje.

Drugo, da se meni povjeri usklaivanje djela i rjeavanje sviju problema koji mogu nastati izmeu autora i izdavaa. Kako ne bi izgledalo da ovaj uvod prekorauje granice razumne skromnosti, dopustite mi odmah rei da mi je godio ovaj drugi uvjet ali ne previe. Jer, vrlo sam brzo doznao da me Jung izabrao u prvom redu zato to je drao da sam ovjek prikladne, ali ne izrazite inteligencije, i da nemam nikakva ozbiljna znanja o psihologiji.

Prema tome, ja sam za Junga bio prosjeni italac ove knjige; to sam ja mogao razumjeti, shvatit e svi koje to bude zanimalo; pred im ja ustuknem, moglo bi kome biti preteko ili nejasno. Premda mi nije odvie godila takva procjena moje uloge, ipak sam vrlo savjesno nastojao kadto, bojim se, i do ogorenja autora da se svaki ulomak dotjeruje i, ako je bilo potrebno, prepravlja dokle god ne bude toliko jasan i izravan da 10 mogu sa sigurnou rei kako je ova knjiga u cijelosti sainjena za prosjena itaoca i njemu namijenjena, odnosno, kako su sloeni problemi, kojima se ona bavi, izloeni rijetkom i ohrabrujuom jednostavnou.

Nakon duga raspravljanja suglasili smo se da openitim predmetom knjige bude ovjek i njegovi simboli, a Jung je sam izabrao suradnike dr Marieu Louiseu von Franz iz Ziiricha, svoju moda najodaniju strunu pouzdanicu i prijateljicu; dra Josepha L. Hendersona iz San Francisca, jednog od najuglednijih i najpouzdanijih amerikih jungovaca; gu Anielu Jaffe iz Ziiricha, iskusnu analitiarku, koja je uz to bila i povjerljiva Jungova osobna tajnica i autorica njegova ivotopisa; i dr Jolande Jacobi, najiskusniju autoricu, poslije samog Junga, u njegovu cirikom krugu.

To je etvoro ljudi Jung izabrao dijelom zbog njihove sposobnosti i potankog poznavanja tema koje su im dodijeljene, a dijelom stoga to je za sve vjerovao da e raditi nesebino, prema njegovim uputama, kao lanovi grupe.

Sam Jung bio je obvezan planirati sastav knjige, nadzirati rad suradnika i napisati glavno poglavlje Pristup nesvjesnom. Posljednju godinu svog ivota posvetio je gotovo potpuno ovoj knjizi, i kad je umro u lipnju , svoj dio je ve bio zavrio zapravo, zavrio ga je samo desetak dana prije svoje posljednje bolesti , a poglavlja svojih kolega odobrio je u nacrtu. Nakon njegove smrti dr von Franz je preuzela svu odgovornost za dovravanje knjige u skladu s Jungovim izriitim uputama.

Prema tome, temu knjige ovjek i njegovi simboli, i njezin nacrt, odredio je, i to potanko, Jung. Poglavlje s njegovim imenom izuzme li se dobrano povrinski uredniki zahvat s ciljem da se unaprijedi shvatljivost za prosjena itaoca iskljuivo je njegovo. Ono je sluajno napisano engleski. Preostala poglavlja napisali su razni autori prema Jungovim smjernicama i pod njegovim nadzorom. Posljednje dotjerivanje itave knjige obavila je, poslije Jungove smrti, dr von Franz sa strpljenjem, s razumijevanjem i sa zadovoljstvom, ime je znatno zaduila izdavae i mene.

I napokon neto o sadraju knjige: Jungovo miljenje proima modernu psihologiju jae negoli mogu pojmiti oni to su povrno obavijeteni. Takvi udomaeni izrazi kao npr. Ipak, njegov je najznatniji prinos psiholokom shvaanju pojam nesvjesnog, koji nije poput Freudova podsvjesnog samo staretinarnica potisnutih elja, nego svijet to je upravo onoliko ivotvoran i zbiljan kao dio ivota nekog pojedinca, koliko je svjesni, mislei svijet ja, neizmjerno iri i bogatiji.

Jezik i stanovnici nesvjesnog jesu simboli, a sredstvo priopavanja snovi. Tako je istraivanje ovjeka i njegovih simbola zapravo istraivanje ovjekova 11 odnosa prema vlastitom nesvjesnom. A kako je po Jun- govu miljenju nesvjesno veliki voditelj, prijatelj i savjetovatelj svjesnoga, ova je knjiga najizravnije povezana s prouavanjem ljudskih bia i njihovih duhovnih problema. Mi poznamo nesvjesno i s njim se susreemo preteito u snovima; i zapazit ete da se u itavoj knjizi a ponajvie u Jungovu poglavlju doista znatno istie vanost snova u ivotu pojedinaca.

Bilo bi neprilino da pokuam tumaiti Jungovo djelo itaocima od kojih e ga mnogi sigurno moi bolje shvatiti nego ja. Ja sam, prisjetite se, trebao posluiti jedino kao filtar shvatljivosti, a nikako kao tuma. Pa ipak, usuujem se ustvrditi dvije openitosti koje mi izgledaju vane kao nestrunjaku i koje e moda pomoi drugim nestrunjacima. Prva se tie snova. Za jungovce san nije neka vrst uobiajenoga kriptograma koji se moe gonetati s pomou rjenika simbolikih znaenja.

To je povezano, vano i osobno izraavanje pojedineve nesvijesti. On je jednako stvaran kao i svaka druga pojava koja se pripisuje pojedincu. Osobna sanjaeva nesvijest opi samo s njim i bira za svoju svrhu simbole koji neto znae za sanjaa i ni za koga drugog. Zbog toga je za psihologa-jun- govca tumaenje snova, bilo da ih tumai analitiar ili sam sanja. Nasuprot tome. Prema tome, opisavi kako je Jung sanjao da se obraa mnotvu ljudi, nisam prikazao nikakvu aroliju, niti sam nagovijestio da se Jung bavio gatanjem.

Ja sam obinim rijeima svakodnevnog iskustva ispripovijedao kako je Jungu njegovo nesvjesno savjetovalo da jo jednom razmisli o pogrenom sudu to ga je stvorio svjesni dio njegove duhovnosti Odatle pak proizlazi da san janje snova nije neto to vjet jungo- vac moe drati za sluajnost.

Naprotiv, sposobnost uspostavljanja veze s nesvjesnim dio je itava ovjeka, i jungovci se koluju ne mogu smisliti bolju rije za to da mogu shvatiti snove. Kad se dakle sam Jung zatekao pred kritinom odlukom o tome hoe li napisati ovu knjigu ili ne. Drugo to elim istaknuti posebna je znaajka dokazne metode koja je zajednika svim piscima ove knjige moda i svim jungov- cima. Oni to su se ograniili na ivljenje iskljuivo u svijetu svjesnoga i koji odbacuju saobraanjc s nesvjesnim, 12 podvrgavaju se zakonima svjesnog, formalnog ivota.

S nepogreivom ali esto besmislenom logikom algebarske jednadbe oni na osnovi pretpostavljenih premisa pobijaju neprijeporno izvedene zakljuke. Meni se ini da Jung i njegove kolege znajui to ili ne odbacuju ogranienja ove metode dokazivanja.

Ne preziru logiku, ali izgleda kao da se sve vrijeme obraaju i nesvjesnom i svjesnom.. Njihova je dijalektika metoda simbolika i esto zaobilazna. Oni nas ne uvjeravaju s pomou strogo usredotoene dokazne moi silogizma, nego podastiranjem. Jungovi se dokazi i dokazi njegovih kolega zavojito uzdiu nad predmet poput ptice to oblijee drvo. Ponajprije, dok je pri zemlji, vidi samo splet lia i grana.

Postupno, kruei navie, opetovani izgledi drveta oblikuju cjelinu i povezuju se sa svojim okoliem. Moda e ponekim itaocima biti nejasna ta zavojita metoda dokazivanja, ili e ih ak zbunjivati na nekim stranicama, ali mislim da to nee trajati dugo. To je tipino za Jungovu metodu, i itatelj e vrlo brzo uvidjeti kako ga ona vodi na jedan put koji je uvjerljiv i duboko zaokuplja.

Pojedini dijelovi ove knjige govore za sebe i potrebno im je malo mojih uvodnih rijei. Poglavlje to gaje sam Jung napisao upoznaje itatelja s nesvjesnim s arhetipovima i simbolima koji tvore njegov jezik i sa snovima putem kojih se ono izraava. U slijedeem poglavlju dr Henderson oslikava javljanje nekolikih arhetipskih obrazaca u drevnoj mitologiji, pukoj predaji i primitivnim obredima.

U poglavlju pod naslovom Proces individuacije dr von Franz opisuje kako svjesno i nesvjesno u pojedincu ue spoznavati i tovati jedan drugoga, i uzajamno se prilagoavati. U odreenom je smislu u tom poglavlju ne samo bit cijele knjige, nego moda i bit Jungove ivotne filozofije: ovjek postaje cjelovit, potpun, smiren, plodan i sretan kad je i to jedino kad je proces individuacije dovren, kad su svjesno i nesvjesno nauili ivjeti u miru i upotpunjavati jedno drugo.

Ga Jaffe, kao i dr Henderson, nastoje pokazati kako se u dobro poznatoj grai svjesnog opetuje ovjekovo zanimanje go- tovo opsjednutost simbolima nesvjesnog. Oni za nj imaju temeljno vanu, gotovo hranjivu i nepresahlu unutarnju dra bilo da se susreu u mitovima i bajkama to ih analizira dr Henderson, bilo u likovnim umjetnostima koje nam, kao to pokazuje ga Jaffe, pruaju zadovoljstvo i uivanje stalnim obraanjem nesvjesnom. Na kraju moram rei nekoliko rijei o poglavlju dr Jacobi, koje je donekle odvojeno od ostalog dijela knjige.

To je zapravo pokraen prikaz jedne zanimljive i uspjele analize. Vrijednost je takva poglavlja, u knjizi poput ove, oigledna; no potrebne su ipak 13 i dvije rijei upozorenja. Prvo, kao to istie dr von Franz, ne postoji tipino jungovska analiza. Ne moe postojati, jer je svaki san osobna i osebujna poruka, i ne postoje dva sna koji upotrebljavaju na isti nain simbole nesvjesnog. Tako je svaka jungovska analiza jedinstvena i pogreno je misliti da je ova, to je izvaena iz klinike kartoteke lijenice Jacobi ili bilo koja druga , reprezentativna ili tipina.

Sve to se moe rei o Henryjevu sluaju i njegovim ponekad stravinim snovima jest da su oni pravi primjer za nain na koji se jungovska metoda moe primijeniti na pojedini sluaj. Drugo, potpuna povijest, ak i razmjerno jednostavna sluaja, zahtijevala bi itavu knjigu. Neizbjeno je da prikaz Henryjeve analize poneto gubi saimanjem.

Upuivanje npr. Pa ipak, mi smo zakljuili a uvjeren sam da e se i itatelj suglasiti kako, uz upozorenja to su pravodobno dana, jasnoa Henryjeve analize, a da ne govorimo o njezinu ljudskom znaenju, znatno obogauje ovu knjigu. Zapoeo sam opisivanjem kako je Jung pristao da napie knjigu ovjek i njegovi simboli. Zavrit u podsjeanjem itaoca na to koliko je ovo vana, moda jedinstvena knjiga.

BRICSCAD V13 MANUAL PDF

JUNG OVJEK I NJEGOVI SIMBOLI PDF

Jungian psychology is amazing. And, unlike most other psychologists, Jung did not shy away from unexplained phenomena and the so-called "paranormal". His theory provides insights into "unexplained" phenomena and is the only major psychological theory that includes the My university professors never introduced me to Carl Jung. I strongly encourage whoever is reading this sentence to purchase a copy of Man and His Symbols immediately. Even if not agreed with this is an historical psychological interpretation. It even keeps Your university professors never introduced you to Jung? It even keeps pace with Freudian views in some circles.

LOUIS FREEH SANDUSKY REPORT PDF

Carl Jung - CŐĆovjek i njegovi simboli

English Choose a language for shopping. AmazonGlobal Ship Orders Internationally. Imenski prostori Stranica Razgovor. Explore the Home Gift Guide. Alexa Actionable Analytics for the Web. Share your thoughts with other customers. Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije.

BATIPRIX 2009 PDF

LUMERICAL FDTD TUTORIAL PDF

Kazik Add your comment here. My presentations Profile Feedback Log out. Compatible with dispersive and high lumerical index contrast materials. History of Computers 1. Import spacial refractive index data Parameterizable simulation objects Advanced Conformal Mesh. Counter productive units b. Trading on binary options is really simple to understand.

Related Articles