LOKOMOTORNI SISTEM PDF

Ova kost se nalazi iznad kostiju lica a ispred ostalih kostiju lobanje. Ljuskasti deo squama occipitalis se nalazi pozadi velikog otvora foramen magnum. Gornja strana tela je izdubljena u malu jamu fossa hypophysiallis u kojoj se nalazi hipofiza. Donja strana tela gradi zadnji deo krova nosne duplje i od nje polaze krilati nastavci processus pterygoidei. Zubni nastavak i zubi zajedno obrazuju zubni luk gornje vilice arcus alveolaris. Donja vilica mandibula je neparna kost lica koja se sastoji od tela i grane donje vilice.

Author:Grorg Aralkis
Country:Tanzania
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):11 October 2019
Pages:195
PDF File Size:7.37 Mb
ePub File Size:17.97 Mb
ISBN:646-1-94717-657-6
Downloads:2827
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KegarSve kosti glave su povezane nepokretnim zglobovima avovima, suturama I. Nervus olphactorii VI. Nervus abducens II. Nervus opticus VII. Nervus facialis III. Nervus oculomotorius VIII. Nervus vestibulocohlearis IV. Nervus trochlearis IX. Nervus glossopharingeus V. Nervus trigeminus se dijeli na tri grane X. Nervus vagus je lutajui parasimpatiki nervkoji inervira sve a. Nervus ophtalmicus organe od baze jezika do flexurae colli sinistre b.

Nervus maxilaris XI. Nervus accessorius c. Nervus mandibularis XII. Myoglobin im daje crvenu boju. Skeletna muskulatura je popreno prugasata a muskulatura organa je glatka.

Mii mora imati svoju vaskularizaciju i svoj nerv koji mu daje poticaj. Svi skeletni miii polaze i hvataju se na koszima. Fascije su pregrade izmeu miia,a ovojnice samih miia su permisium. Skeletna muskulatura se dijeli na miie glave, vrata, grudi, ramena i gornjih extremiteta, lea, trbuha, karlice i donjih extremiteta. Svaki mii ima polazite, hvatite, inervaciju, funkciju, sulcuse. Miii skalpa su M occipofrontalis koji ima pars frontalis i pars occipitalis.

Ispod njega je m corrugator supercilii. Miii uha m auricularis superior, posterior i inferior, svi su inervirani od strane n facialis. Miii lica daju oblik licu. Vaniji miii lica su m orbicularis oculi koji ide oko oka, m orbicularis oris koji ispunjava usne, m buccinator na obrazu, m zigomaticus major i minor na jagodicama, m nasalis na nosu, m depressor labii inferioris ispod usana, m risorius, m mentalis miii brade.

Svi ovi miii su inervirani sa n facialis. M genyohyoideus i inervira ih motorna grana n mylohyoideus se hvataju s unuttrenje trigeminusa n masticatorius. M strane mandibule kao i m digastricus i termporalos poinje sa fosse biventer. Oni podiu hyoidnu kost i zigomaticusa. M masseter polazi otvaraju ulaz u larinx.

M Infrahyoidni miii ima ih 4, m sternocleidomastoideus polazi pterygoideus polazi sa procesus sa sternuma i zavrava na os hyoideum, m pterygoideus i hvata se na sternothyroideus, m thyrohyoideus, m omohyoideus.

M starani. M scalenus anterior, medius i posterior. M sternocleidomastoideus je inerviran od strane n accesorius. M scaleni je inerviran muskularnim ogrankom plexus cervicalis.

Miii vrata imaju funkiciju flexora vrata. Prevertebralni miii su m longissimus capitis, m rectus capitis posterior major i minor, m levator scapulae. Inervira ih motorni ogranak plexus cervicalis. Ovaj trigonum je m omohyoideusom podijeljen na trigonum omoclaviculare i omotrapezoideum. U trigonum trapezoideum se nalazi n accessorius. Kroz scalenuse izlaze zavrne grane plexusa cervicalisa.

Trigonum omoclaviculare ima dva otvora foramen scalenorum anterior i posterior. Kroz foramen scalenus anterior ide n phrenicus i v subclavia, a kroz posterior a subclavia i plexus brachialis. Granica trigonum caroticum je trachea i m sternohyoideum, sa stranje strane je m sternocleidomastoideus, a sa gornje je os hyoideum, tu lei ilnonervni snop vrata: a carotis communis, n vagus X , v jugularis interna.

N vagus X kapitalni nerv inervira organe. Fossa submandibularis, gornja granica je ramus mandibulae, prednja je venter anterior m digastrici, strenja strana je venter posterior m digastrici, pod ine m mylohyoideus i m hyoglossus.

U ovoj udubini lei glandula submandibularis, n hypoglossus XII , n lingualis, a i v facialis. M teres minor i major, m internus. Jedna glava m deltoideus.

M deltoideus i m pectoralis pectoralis majora ide sa ine deltoideipectorale, tu se nalazi sulcus clavicule, druga sa sternuma, a deltoideipectorali koji na povrini ima v idu do tuberculum majus na cephalicu, n thoracici ventralis i a humerusu. Inervira ga n thoracoacromialis. Ovaj sulcus ide prema thoracici ventralis claviculi, a kad se ue u njegovu dubinu 19 nalazimo a v n axilaris i plexus brachialis.

Prednju grupu ine 3 miia m biceps brachii, m coracobrachialis i m brachialis i sva tri su inervirana sa n musculocutaneus. Stranju grupu ini jedan - m triceps brachi a inervira ga n radialis. Na prednjoj strani nadlaktice su 4 sulcusa: sulcus musculi bicipitis brachi medialis i lateralis, cubitalis ulnaris i radialis.

U medialnom sulcusu, izmeu bicepsa i coracobrachialisa i brachialisa smjeteni su a i v brachialis, n ulnaris, n medianus i n cutaneus brachi medialis i n cutaneus antebrachi medialis. Drugi sulcus je na lateralnoj strani izmeu m bicepsa i m brachialisa i tu lei v cephalica, potkona vena. Prednj su flexori, imaju 4 sloja, veina ih polazi sa sa medialnih epicondyla humerusa, a zavravaju tetivama koje idu kroz karpalne kanale i hvataju se na karpalnim kostima ili falangama.

Svi flexori ake i prstiju inervirani su od n medianusa osim m flexor carpi ulnaris kojeg inervira n ulnaris. Prvi sloj ine m palmaris longus, m pronator teras, m flexor carpi radialis i m flexor carpi ulnaris. Drugi sloj ine m flexor pollicis longus, m flexor digitorum superficialis. Trei sloj ine m flexor digitorum profundus. Prednja strana podlaktice predstavlja miie koji su flexori ake i prstiju.

Lateralnu grupu ine 4 miia: m brachioradialis, m suppinator, m extensor carpi radialis i ulnaris. Sve ih inervira n radialis. Po funkciji su extenzori i supinatori podlaktice. Stranju grupu miia ini 7 miia extensora i abductora prstiju koje inervira n radialis, a extensori su podlaktice i ake. Na povrini je v cubitalis, a ispod lacertusa n medianus i a interossea communis.

U ovu fossu dolaze 4 sulcusa iz nadlaktice, a iz nje i u podlakticu izlaze 2 sulcusa, lateralni sulcus antebrachi radialis u kojem su a v i n radialis i medialni sulcus antebrachi ulnaris u kojem su a v n ulnaris. Na dorsalnoj strani u predjelu karpalnih kostiju je foveola radialis, trokutasti prostor iznad abduktora i exstesora palca gdje se nalazi a v n radialis. Od retae ide vena cephalica preko podlaktice, lakta i nadlaktice.

Lateralnom stranom ide vena axilaris, medialnom stranom ide v basilicai u sredini je v brachialis i vena antebrachi mediana koja se ulijeva u v cubitalis.

Preko trbunih miia prelazi trbuna stijenka. Na prednjem zidu su m rectus abdominis, uspravni miii, m obliqus externus i internus kosi trbuni miii i m transversum abdominis, popreni trbuni miii. Ovi miii su inervirani od n intercostalis, iliohypogastricum, n ilioingvinalis i n genitofemoralis. Vagina recti abdominis je vrea gdje lee trbuni miii. M recti abdominis ima prednji zadnji list koji grade aponeuroze drugih trbunih miia.

Na stranjem listu je a epigastrica inferior i superior. Zidovi ovog kanala su donji ligamentum inguinale, gornji aponeuroza m obliqus abdominis externus, prednji miine niti m obliqus trensversum i internus i stranji koji gradi fascia transversalis. Vanjski miii karlice su m gluteus maximus, medialis i minnimus. Imaju i neki manji miii kao to su m abductor externus i internus, m gemelus superior i inferior i m piriformis, m quadratus femoris. Velike gluteslne miie inervira n gluteus superior i inferior, a male ogranak plexus sacralisa.

Ovi miii rotiraju nogu od bedra prema vani. Prednju grupu ine 3 miia M sartorius, M tensor fasciae latae, M qadriceps femoris koji ima 4 dijela m vastus medialis, m vastus intermedius, m vastus lateralis i m rectus femoris. Inervirani su od strane N femoralisa a po funkciji su extensori koljenog zgloba, flexori u zglobu kuka.

Zavrna tetiva m qudriceps femoris ini ligamentum patellae gdje le smjetena aica patella. Miii medialne grupe su M pectineus, M gracilis, M adductor brevis, longus, magnus. Oni su adductori primicai buta.

Gornjim krajem okruuju zglob kuka kao lepeza u prednjim dijelovima djeluju kao flexsori buta, a zadnjim kao extenzori. Stranja grupa ima 3 miia M biceps femoris latelarno, M semitendinosus, M semimembranosus.

Inervira ih N ischiadicus, flexori su u zglobu koljena, a extensori u zglobu kuka. Pod mu ine adductori. Kroz taj trigonum od medijalno prema lateralno iz karlice izlaze A V N femoralis. Oni idu prema podu regije i iz trigonuma se ulazi u canalis obtoratorius i tu AV mijenjaju svoj smijer. A ide medialno, a V lateralnp

LF444CN DATASHEET PDF

anatomija-lokomotorni sistem.ppt

.

KAJA SILVERMAN THE SUBJECT OF SEMIOTICS PDF

lokomotorni sistem

.

HOW TO INSTALL IPCOP PDF

Lokomotorni sistem

.

ERWIN PANOFSKY STUDIES IN ICONOLOGY PDF

Lokomotorni aparat

.

Related Articles